Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Atsushi Iritani
 18. Hiroyuki Nezu
 19. Junko Ogushi
 20. Tetsuji Tsujikawa
 21. Saori Hanada
 22. Masaji Hashimoto
 23. Chie Kasahara
 24. Ryuichi Nozaki
 25. Kunihiro Sumida
 26. Yasuko Tsuchihashi
 27. Atsuko Kissho
 28. Yuko Nihonmatsu
 29. Yuri Suzuki
 30. Reiko Yoshida
 31. Takumi Fukuda
 32. Michiaki Hosoi
 33. Makoto Fujii
 34. Takaya Konishi
 35. Shuji Koyama
 36. Fumiko Oikawa
 37. Hiroyuki Sanbe
 38. Shintaro Hamasu
 39. Takafumi Uematsu
 40. Eiichiro Hata
 41. Keita Imaizumi
 42. Masayuki Matsuura
 43. Ryosuke Oue
 44. Sachiko Sugawara
 45. Tatsuo Yamashima
 46. Yasuhiro Shimada
 47. Teruhisa Toyama

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Masao Kishida
 3. Daisuke Kotegawa
 4. Daniel C. Hounslow

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kinya Takino
 3. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Masataka Hayakawa
 3. Yutaka Suzuki
 4. Andrew Graham
 5. Simon Bezzina
 6. Fumiyuki Hara

Associates

 1. Reiko Watase
 2. Emiko Obata
 3. Eiji Nishiwaki
 4. Miki Ono
 5. Yusuke Miura
 6. Takasuke Mizukami
 7. Ryosei Nishida
 8. Natsuko Tomatsu
 9. Tomoko Watanabe
 10. Naoki Kanehisa
 11. Yoko Nobata
 12. Asako Ochiiwa
 13. Kazuya Sato
 14. Daisuke Tsuzuki
 15. Yasuhiro Usui
 16. Akiko Hiraoka
 17. Hirofumi Hosoda
 18. Mitsunobu Sato
 19. Nobutaka Yamaki
 20. Osamu Fujiwara
 21. Shingo Noguchi
 22. Jun Oishi
 23. Dominic E. St J. Sharman
 24. Zhe Wu
 25. Hiroshi Iida
 26. Wataru Kamihigashi
 27. Rieko Sasaki
 28. Yuji Tomioka
 29. Faizi Parkes
 30. Motoki Imai
 31. Yuki Kanemitsu
 32. Hayato Kimura
 33. Koji Otani
 34. Naoki Sekigawa
 35. Chie Shinsha
 36. Hitomi Furukawa
 37. Keiko Harada
 38. Ruriko Iwase
 39. Munehisa Tamura
 40. Keita Hitomi
 41. Reina Kanemura
 42. Fuminori Kato
 43. Sho Tsuzuki

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Georg Bissen
 3. Ulrich Hildenbrand
 4. Yosuke Koike
 5. Genki Mizokuchi

Practices