Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Atsushi Iritani
 18. Hiroyuki Nezu
 19. Junko Ogushi
 20. Tetsuji Tsujikawa
 21. Saori Hanada
 22. Masaji Hashimoto
 23. Chie Kasahara
 24. Ryuichi Nozaki
 25. Kunihiro Sumida
 26. Yasuko Tsuchihashi
 27. Atsuko Kissho
 28. Yuko Nihonmatsu
 29. Yuri Suzuki
 30. Reiko Yoshida
 31. Michiaki Hosoi
 32. Makoto Fujii
 33. Takaya Konishi
 34. Shuji Koyama
 35. Hiroyuki Sanbe
 36. Takafumi Uematsu
 37. Eiichiro Hata
 38. Sachiko Sugawara
 39. Tatsuo Yamashima
 40. Yasuhiro Shimada

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Masao Kishida
 3. Daisuke Kotegawa
 4. Daniel C. Hounslow
 5. John T. Shanahan
 6. Patrick J. Smith

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kinya Takino
 3. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Takumi Fukuda
 3. Simon Bezzina
 4. Fumiyuki Hara

Associates

 1. Reiko Watase
 2. Ayako Tamiya
 3. Emiko Obata
 4. Fumiko Oikawa
 5. Shintaro Hamasu
 6. Masayuki Matsuura
 7. Eiji Nishiwaki
 8. Miki Ono
 9. Ryosuke Oue
 10. Feng Qin Chen
 11. Keisuke Chiba
 12. Yusuke Miura
 13. Takasuke Mizukami
 14. Ryosei Nishida
 15. Natsuko Tomatsu
 16. Tomoko Watanabe
 17. Naoki Kanehisa
 18. Yoko Nobata
 19. Asako Ochiiwa
 20. Kazuya Sato
 21. Daisuke Tsuzuki
 22. Yasuhiro Usui
 23. Akiko Hiraoka
 24. Taro Honda
 25. Hirofumi Hosoda
 26. Mitsunobu Sato
 27. Nobutaka Yamaki
 28. Osamu Fujiwara
 29. Shingo Noguchi
 30. Jun Oishi
 31. Zhe Wu
 32. Hiroshi Iida
 33. Rieko Sasaki
 34. Yuji Tomioka
 35. Faizi Parkes
 36. Motoki Imai
 37. Yuki Kanemitsu
 38. Hayato Kimura
 39. Koji Otani
 40. Chie Shinsha
 41. Hitomi Furukawa
 42. Keiko Harada
 43. Ruriko Iwase
 44. Munehisa Tamura
 45. Teruhisa Toyama

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Georg Bissen
 3. Ulrich Hildenbrand

Practices