Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Atsushi Iritani
 18. Hiroyuki Nezu
 19. Junko Ogushi
 20. Tetsuji Tsujikawa
 21. Saori Hanada
 22. Masaji Hashimoto
 23. Masataka Hayakawa
 24. Chie Kasahara
 25. Ryuichi Nozaki
 26. Kunihiro Sumida
 27. Yasuko Tsuchihashi
 28. Atsuko Kissho
 29. Yuko Nihonmatsu
 30. Yuri Suzuki
 31. Reiko Yoshida
 32. Takumi Fukuda
 33. Michiaki Hosoi
 34. Makoto Fujii
 35. Takaya Konishi
 36. Shuji Koyama
 37. Fumiko Oikawa
 38. Hiroyuki Sanbe
 39. Shintaro Hamasu
 40. Takafumi Uematsu
 41. Eiichiro Hata
 42. Keita Imaizumi
 43. Masayuki Matsuura
 44. Ryosuke Oue
 45. Sachiko Sugawara
 46. Tatsuo Yamashima
 47. Yasuhiro Shimada
 48. Teruhisa Toyama

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Masao Kishida
 3. Daisuke Kotegawa
 4. Daniel C. Hounslow

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kinya Takino
 3. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Yutaka Suzuki
 3. Andrew Graham
 4. Simon Bezzina
 5. Fumiyuki Hara

Associates

 1. Reiko Watase
 2. Emiko Obata
 3. Eiji Nishiwaki
 4. Miki Ono
 5. Yusuke Miura
 6. Takasuke Mizukami
 7. Ryosei Nishida
 8. Natsuko Tomatsu
 9. Tomoko Watanabe
 10. Naoki Kanehisa
 11. Yoko Nobata
 12. Asako Ochiiwa
 13. Kazuya Sato
 14. Daisuke Tsuzuki
 15. Yasuhiro Usui
 16. Akiko Hiraoka
 17. Hirofumi Hosoda
 18. Mitsunobu Sato
 19. Nobutaka Yamaki
 20. Osamu Fujiwara
 21. Shingo Noguchi
 22. Jun Oishi
 23. Dominic E. St J. Sharman
 24. Zhe Wu
 25. Hiroshi Iida
 26. Wataru Kamihigashi
 27. Rieko Sasaki
 28. Yuji Tomioka
 29. Faizi Parkes
 30. Motoki Imai
 31. Yuki Kanemitsu
 32. Hayato Kimura
 33. Koji Otani
 34. Naoki Sekigawa
 35. Chie Shinsha
 36. Hitomi Furukawa
 37. Keiko Harada
 38. Ruriko Iwase
 39. Munehisa Tamura
 40. Keita Hitomi
 41. Reina Kanemura
 42. Fuminori Kato
 43. Sho Tsuzuki

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Georg Bissen
 3. Ulrich Hildenbrand
 4. Yosuke Koike
 5. Genki Mizokuchi

Practices