Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Atsushi Iritani
 18. Hiroyuki Nezu
 19. Junko Ogushi
 20. Tetsuji Tsujikawa
 21. Saori Hanada
 22. Masaji Hashimoto
 23. Masataka Hayakawa
 24. Chie Kasahara
 25. Ryuichi Nozaki
 26. Kunihiro Sumida
 27. Yasuko Tsuchihashi
 28. Atsuko Kissho
 29. Yuko Nihonmatsu
 30. Yuri Suzuki
 31. Reiko Yoshida
 32. Takumi Fukuda
 33. Michiaki Hosoi
 34. Makoto Fujii
 35. Takaya Konishi
 36. Shuji Koyama
 37. Fumiko Oikawa
 38. Hiroyuki Sanbe
 39. Shintaro Hamasu
 40. Takafumi Uematsu
 41. Eiichiro Hata
 42. Keita Imaizumi
 43. Masayuki Matsuura
 44. Ryosuke Oue
 45. Sachiko Sugawara
 46. Tatsuo Yamashima
 47. Yasuhiro Shimada
 48. Teruhisa Toyama

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Masao Kishida
 3. Daisuke Kotegawa
 4. Daniel C. Hounslow

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kinya Takino
 3. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Yutaka Suzuki
 3. Feng Qin Chen
 4. Simon Bezzina
 5. Fumiyuki Hara
 6. Tadashi Yuzawa
 7. Takafumi Ochiai

Associates

 1. Emiko Obata
 2. Eiji Nishiwaki
 3. Miki Ono
 4. Yusuke Miura
 5. Takasuke Mizukami
 6. Ryosei Nishida
 7. Natsuko Tomatsu
 8. Tomoko Watanabe
 9. Naoki Kanehisa
 10. Yoko Nobata
 11. Asako Ochiiwa
 12. Kazuya Sato
 13. Daisuke Tsuzuki
 14. Yasuhiro Usui
 15. Akiko Hiraoka
 16. Hirofumi Hosoda
 17. Mitsunobu Sato
 18. Nobutaka Yamaki
 19. Osamu Fujiwara
 20. Shingo Noguchi
 21. Jun Oishi
 22. Dominic E. St J. Sharman
 23. Chie Tabata
 24. Zhe Wu
 25. Wataru Kamihigashi
 26. Rieko Sasaki
 27. Yuji Tomioka
 28. Faizi Parkes
 29. Motoki Imai
 30. Yuki Kanemitsu
 31. Hayato Kimura
 32. Koji Otani
 33. Naoki Sekigawa
 34. Chie Shinsha
 35. Hitomi Furukawa
 36. Keiko Harada
 37. Munehisa Tamura
 38. Keita Hitomi
 39. Reina Kanemura
 40. Fuminori Kato
 41. Sho Tsuzuki

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Georg Bissen
 3. Ulrich Hildenbrand
 4. Frank Becker
 5. Yosuke Koike
 6. Genki Mizokuchi

Practices