Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Atsushi Iritani
 18. Hiroyuki Nezu
 19. Junko Ogushi
 20. Tetsuji Tsujikawa
 21. Saori Hanada
 22. Masaji Hashimoto
 23. Chie Kasahara
 24. Ryuichi Nozaki
 25. Kunihiro Sumida
 26. Yasuko Tsuchihashi
 27. Atsuko Kissho
 28. Yuko Nihonmatsu
 29. Yuri Suzuki
 30. Reiko Yoshida
 31. Michiaki Hosoi
 32. Makoto Fujii
 33. Takaya Konishi
 34. Shuji Koyama
 35. Hiroyuki Sanbe
 36. Takafumi Uematsu
 37. Eiichiro Hata
 38. Sachiko Sugawara
 39. Tatsuo Yamashima
 40. Yasuhiro Shimada

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Masao Kishida
 3. Daisuke Kotegawa
 4. Daniel C. Hounslow
 5. John T. Shanahan
 6. Patrick J. Smith

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kinya Takino
 3. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Andreas Kaiser
 3. Takumi Fukuda
 4. Simon Bezzina
 5. Fumiyuki Hara

Associates

 1. Reiko Watase
 2. Ayako Tamiya
 3. Emiko Obata
 4. Fumiko Oikawa
 5. Shintaro Hamasu
 6. Makoto Hibi
 7. Masayuki Matsuura
 8. Eiji Nishiwaki
 9. Miki Ono
 10. Ryosuke Oue
 11. Feng Qin Chen
 12. Keisuke Chiba
 13. Yusuke Miura
 14. Takasuke Mizukami
 15. Ryosei Nishida
 16. Natsuko Tomatsu
 17. Tomoko Watanabe
 18. Naoki Kanehisa
 19. Yoko Nobata
 20. Asako Ochiiwa
 21. Kazuya Sato
 22. Daisuke Tsuzuki
 23. Yasuhiro Usui
 24. Akiko Hiraoka
 25. Taro Honda
 26. Hirofumi Hosoda
 27. Mitsunobu Sato
 28. Nobutaka Yamaki
 29. Osamu Fujiwara
 30. Shingo Noguchi
 31. Jun Oishi
 32. Zhe Wu
 33. Hiroko Yoshika
 34. Hiroshi Iida
 35. Rieko Sasaki
 36. Yuji Tomioka
 37. Marie Eguchi
 38. Faizi Parkes
 39. Motoki Imai
 40. Yuki Kanemitsu
 41. Hayato Kimura
 42. Koji Otani
 43. Chie Shinsha
 44. Hitomi Furukawa
 45. Keiko Harada
 46. Ruriko Iwase
 47. Munehisa Tamura
 48. Teruhisa Toyama

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Georg Bissen
 3. Ulrich Hildenbrand

Practices