Atsumi & Sakai

Top > Lawyers

Alphabetical

A  |   B  |   C  |   D  |   E  |   F  |   G  |   H  |   I  |   J  |   K  |   L  |   M
N  |   O  |   P  |   Q  |   R  |   S  |   T  |   U  |   V  |   W  |   X  |   Y  |   Z

Partners

 1. Hiroo Atsumi
 2. Setsuko Yufu
 3. Bonnie L. Dixon
 4. Russell K. Kawahara
 5. Guohui Fan
 6. Yutaka Sakai
 7. Kazutomo Ueyama
 8. David Deyo Deck
 9. Fumiko Soejima
 10. Miho Niunoya
 11. Tatsuo Tezuka
 12. Toyoki Emoto
 13. Hiroki Mori
 14. Tatsuya Fukui
 15. Takeshi Takahashi
 16. Ian S. Scott
 17. Atsushi Iritani
 18. Hiroyuki Nezu
 19. Junko Ogushi
 20. Tetsuji Tsujikawa
 21. Saori Hanada
 22. Masaji Hashimoto
 23. Chie Kasahara
 24. Ryuichi Nozaki
 25. Kunihiro Sumida
 26. Yasuko Tsuchihashi
 27. Atsuko Kissho
 28. Yuko Nihonmatsu
 29. Yuri Suzuki
 30. Reiko Yoshida
 31. Michiaki Hosoi
 32. Makoto Fujii
 33. Takaya Konishi
 34. Shuji Koyama
 35. Hiroyuki Sanbe
 36. Takafumi Uematsu
 37. Eiichiro Hata
 38. Sachiko Sugawara
 39. Tatsuo Yamashima
 40. Yasuhiro Shimada

Advisors & Consultants

 1. Yuji Yamamoto
 2. Masao Kishida
 3. Daisuke Kotegawa
 4. Daniel C. Hounslow
 5. John T. Shanahan
 6. Patrick J. Smith

Special Counsel

 1. Teruki Uchida
 2. Kinya Takino
 3. Kohei Masuda

Of Counsel

 1. Masayoshi Takashina
 2. Yutaka Suzuki
 3. Takumi Fukuda
 4. Simon Bezzina
 5. Fumiyuki Hara

Associates

 1. Reiko Watase
 2. Ayako Tamiya
 3. Emiko Obata
 4. Fumiko Oikawa
 5. Shintaro Hamasu
 6. Masayuki Matsuura
 7. Eiji Nishiwaki
 8. Miki Ono
 9. Ryosuke Oue
 10. Feng Qin Chen
 11. Yusuke Miura
 12. Takasuke Mizukami
 13. Ryosei Nishida
 14. Natsuko Tomatsu
 15. Tomoko Watanabe
 16. Naoki Kanehisa
 17. Yoko Nobata
 18. Asako Ochiiwa
 19. Kazuya Sato
 20. Daisuke Tsuzuki
 21. Yasuhiro Usui
 22. Akiko Hiraoka
 23. Taro Honda
 24. Hirofumi Hosoda
 25. Mitsunobu Sato
 26. Nobutaka Yamaki
 27. Osamu Fujiwara
 28. Shingo Noguchi
 29. Jun Oishi
 30. Dominic E. St J. Sharman
 31. Zhe Wu
 32. Hiroshi Iida
 33. Wataru Kamihigashi
 34. Rieko Sasaki
 35. Yuji Tomioka
 36. Faizi Parkes
 37. Motoki Imai
 38. Yuki Kanemitsu
 39. Hayato Kimura
 40. Koji Otani
 41. Chie Shinsha
 42. Hitomi Furukawa
 43. Keiko Harada
 44. Ruriko Iwase
 45. Munehisa Tamura
 46. Teruhisa Toyama

Janssen Foreign Law Joint Enterprise with Atsumi & Sakai

 1. Markus Janssen
 2. Georg Bissen
 3. Ulrich Hildenbrand

Practices