Atsumi & Sakai

Top > News

January 07, 2019: Seven newly-admitted associates, Miku Ukezono, Yuto Uchida, Taiki Tani, Mariko Hino, Tatsuhiro Hirayama, Satoshi Fukuhara, and Kabuto Yoshinaga, all attorneys admitted in Japan, joined Atsumi & Sakai.

Seven newly-admitted associates, Miku Ukezono, Yuto Uchida, Taiki Tani,  Mariko Hino, Tatsuhiro Hirayama, Satoshi Fukuhara, and Kabuto Yoshinaga, all attorneys admitted in Japan, joined Atsumi & Sakai.

  < Previous
List
Next >